ساختمان شماره ۱۴

۰۹ آبان ۱۳۹۰ ۵
نمای ۱۴
ورودی ساختمان ۱۴
۱۴
نمای ساخت و تولید ۱
نمای ساخت و تولید ۲