مدیریت

مجموعه هیات رئیسه دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون آموزشی و اداری مالی، معاون پژوهش و فناوری و مشاوران می باشند.

رئیس دانشکده

دکتر محمدرضا شبگرد

استاد تمام مهندسی مکانیک،

گرایش ساخت و تولید

تخصص: تکنولوژیهای متداول و پیشرفته ماشینکاری و جوشکاری

mrshabgard@tabrizu.ac.ir

333292456-041

رزومه

معاون آموزشی و اداری مالی

دکتر مرتضی یاری

استاد تمام مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی

تخصص: ترمودینامیک و بهینه سازی موتورهای احتراق

myari@tabrizu.ac.ir

333292456-041 

  رزومه

معاون پژوهش و فناوری

دکتر کمال جهانی

دانشیار مهندسی مکانیک،

گرایش طراحی کاربردی

تخصص: تحلیل و طراحی سازه های هوافضا

ka_jahani@tabrizu.ac.ir

333292456-041  

رزومه

مسئول دفتر

مهندس بهنام کرم زاده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

333292456-041 رزومه