معاونت آموزشی و اداری مالی

اهداف و وظایف

امور اداری:

انجام مراسلات اداری و هماهنگی دانشکده با سایر واحدهای دانشگاه و رسیدگی به امور اداری کارکنان دانشکدهامور آموزشی:

رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی از طریق هماهنگی های لازم با معاونت آموزشی دانشگاه