ارتباط با مسئولین دانشکده

تلفن

عنوان

حوزه مدیریت

نمابر

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

پست سازمانی و یا محل کار

نام نام خانوادگی

ردیف

3354153

3356026

2477

رئیس دانشکده

دکتر محمدرضا شبگرد

1

3354153

3356026

2477 - 2487

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر کمال جهانی

2

3354153

3356026

2477 - 2462

معاون آموزشی و اداری

دکتر مرتضی یاری دریامان

3

3354153

 

2485

مدیر آموزش

خانم آقاجانی

4

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۰۲۳