انجمن های علمی


مشاور انجمن علمی مهندسی مکانیک

دکتر

حامد

33393061
مشاور انجمن علمی مهندسی ساخت و تولید دکتر شلوندی    
مشاور انجمن علمی مهندسی مواد دکتر آقاجانی    
مشاور انجمن علمی مهندسی صنایع دکتر نعمتیان    


 انجمن علمی دانشجوئی مهندسی مکانیک

انجمن علمی دانشجوئی مهندسی ساخت و تولید

انجمن علمی دانشجوئی مهندسی مواد

انجمن علمی دانشجوئی مهندسی صنایع
 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۳۳۸