انجمن های علمی

مشاور فرهنگی دانشکده دکتر محمد تقی شروانی تبار 33392458
مشاور انجمن علمی مکانیک دکتر محمد تقی شروانی تبار " "
مشاور انجمن علمی ساخت و تولید      
مشاور انجمن علمی مواد      

مشاور فرهنگی دانشکده:
 انجمن علمی دانشجوئی مهندسی مکانیک

انجمن علمی دانشجوئی مهندسی ساخت و تولید

انجمن علمی دانشجوئی مهندسی مواد

انجمن علمی دانشجوئی مهندسی صنایع
 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۱۳۴