نمایشگاه مجازی


در این بخش دستاوردهای اساتید و دانشجویان دانشکده فنی مهندسی مکانیک بصورت خلاصه معرفی می شود .

مسابقه خودروهای انسانی ( HPV )