اعضاء هیات علمی

گروه مهندسی مکانیک 

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی لینک وبسایت رزومه عکس
1

 میرمحمد 

 اتفاق 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ عیب یابی سیستم  دانشیار  33393057

دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666796-491-fd3e9c98-b25f-4a33-851c-8a4bdf62d286.jpg
2

 میربیوک 

 احقاقی بناب 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار  33393048 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

 
3

 سیما 

 باهری اسلامی 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار 33393057 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666823-790-dfc5d8a6-c1cd-4bf4-8b99-67cad3a99e81.jpg
 4

 حسن 

 بیگلری 

 دکتری تخصصی   مکانیک - سازه های کامپوزیتی  استادیار  33393061 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666756-94.01.14.jpg
5

 محرم 

 جعفری 

 دکترای تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی   استادیار  33392458 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666876-240-801c0206-9dc6-4bc4-b6db-802f862faa57.jpg
6

 کمال 

 جهانی 

 دکتری تخصصی   مهندسی هوا فضا   دانشیار  33393044 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666888-588-5c13f67d-0fed-4864-be56-fd25d134511a.jpg
7

 محمد علی 

 حامد 

 دکتری تخصصی   مکانیک - طراحی کاربردی   استادیار  33393061 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666905-942-e9ebeb4b-6612-46da-9d33-b014fb6e61e7.jpg
8

 رضا 

 حسن نژاد قدیم 

 دکتری تخصصی    مکانیک - طراحی کاربردی   دانشیار 33393057 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
9

 سوران 

 حسنی فرد 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   دانشیار  33393057 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666916-481-d949f220-c254-43eb-ad1e-89c06aa28b23.jpg
 10

 محمد رضا 

 خوشروان آذر 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   استاد    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود  
11

 موسی 

 رضائی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد 33392459 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666953-210-b99bf022-6651-497b-ad1d-4648c84ed01b.jpg
 12

 سید اسماعیل 

 رضوی 

 دکتری تخصصی   آیرو دینامیک   استاد  33392480 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666981-787-89438ae9-b88d-4dc6-b040-0b136ebb9b15.jpg
13

 سید فرامرز 

 رنجبرقایش قورشاق 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار  33393046 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
14

 سید محمد 

 سیدمحمودی 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی  استاد  33392460 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666994-792-a6169fd3-db13-459f-8b84-ff0c8d285a3e.jpg
 15

 محمد تقی 

 شروانی تبار 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   استاد  33393049 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492667018-174-d358878b-c033-4c76-a9d8-5f01e96bba45.jpg
 16

 مرتضی 

 صادقی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392466 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

 
17

 فرامرز 

 طلعتی کلاسر 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33393056 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
18

 جعفر 

 کیقبادی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ کنترل و دینامیک   دانشیار  33393045 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
19

 لیلی 

 گروسی فرشی 

 دکتری تخصصی   مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار   دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
20

 تاج بخش 

 نویدچاخرلو 

 دکتری تخصصی  مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392492 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
 21

 فرید 

 وکیلی تهامی 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33392463 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492668288-05.jpg
22

 مرتضی 

 یاری دریامان 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   استاد    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

 دانلود

 

گروه مهندسی ساخت و تولید

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 وحید 

 پویافر 

 دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار   

دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666840-826-f182e69a-a661-46d6-b708-5cdfd70ebc71.jpeg
2

 محمد 

 زادشکویان 

 دکتری تخصصی   مکانیک -آمار   دانشیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
3

 محمدرضا 

 شبگرد 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید   استاد  33393822 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492667007-804-ab0eb177-c716-4fbb-816d-3d0d2bf175b2.jpg
 4

 کریم 

 شلش نژاد 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید  دانشیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود  
5

 مقصود 

 شلوندی 

 دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
6

 مهران 

 محبوب خواه 

 دکتری تخصصی   مکانیک-ساخت و تولید   دانشیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492667988-03.jpg
 7

 امیر 

 مصطفی پور اصل 

 دکتری تخصصی    مکانیک-ساخت و تولید    دانشیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود

 

گروه مهندسی مواد

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 حسین 

 آقاجانی 

 دکتری تخصصی     مواد-متالورژی  استادیار  33392481 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
2

حامد

اصغرزاده

 دکتری تخصصی  مواد-متالورژی استادیار   دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666809-740-a07cee9b-e24c-4c9e-b924-13823368c8f0.jpg
3

 شاهین 

 خامنه اصل 

 دکتری تخصصی   متالورژی و مواد   دانشیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666928-110-8ad09090-cfd4-444d-8b09-60f7a7ddd84d.jpg
4

 شهاب 

 خامنه اصل 

 دکتری تخصصی     متالورژی و مواد  استادیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود  
 5

 علی 

 رسولی 

 دکتری تخصصی   مواد-خوردگی   استادیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
6

 محمد 

 رضوانی 

 دکتری تخصصی   متالوژی و مواد   استاد    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666969-90-7f4aee4c-3ebe-4c2d-b07a-0f5b928141c6.jpg
7

 مهدی 

 قاسمی کاکرودی 

 دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   دانشیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492667580-index.jpg
8

 عباس 

 کیان وش 

 دکتری مهندسی   متالوژی فیزیکی و علم مواد   استاد    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود  
 9

 محمد تقی 

 همدانی 

 دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   استادیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود

 

گروه مهندسی صنایع

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 حسن 

 رضا زاده 

 دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - سیستم   استادیار  33392482 دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492666942-818-7e04a2f9-f679-48b5-9c2d-82721b80745a.jpg
2

 نادر 

 غفاری نسب 

 دکتری تخصصی    صنایع - مهندسی صنایع   استادیار    دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود
3

 جواد 

 نعمتیان 

 دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - صنایع  دانشیار   دانشگاه

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

دانلود 1492668105-04.jpg

 

اساتید بازنشسته

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 

مصطفی

 

اسلامیان  دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی دانشیار        
2

 اسماعیل 

 اسماعیل زاده کندجانی 

 دکتری تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی   استاد       
3

 حبیب 

 امین فر 

 دکتری تخصصی   مهندسی هسته ای   استاد  33392491   دانلود
4

 

 محمد على 

 

 

 بانان نوجوان 

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 تحقیق عملیات 

 

 

مربى 

 

       
5 اسماعیل  خوشروان آذر دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استاد        
6

 محمد 

 زهساز 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد      دانلود
7

 

علی 

 

 

 عبداله زاده بنکدار 

 

 

فوق لیسانس 

 

 

 ماشین سازی 

 

 

 مربی 

 

       
8

 

 اسداله 

 

 

 محمدی کوشا 

 

 

 دکتری تخصصی 

 

 

 مکانیک-تبدیل انرژی 

 

 

 استادیار 

 

       
9

 

 حمید 

 

 

 محمود پور ضیائى 

 

 

 فوق لیسانس

 

 

 مکانیک - تبدیل انرژى 

 

 

 مربى 

 

       
10

 

 محمد

 

 

 ملتجی حق 

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 مهندسی متالوژی صنعتی 

 

 

 مربی

 

       

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۵۳۴