شرکت های دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که بر مبنای دانش فنی بومی خود به محصولی رسیده اند که قابلیت تجاری سازی و فروش دارد. این شرکتها توسط اعضای هیات علمی، کارشناسان آزمایشگاه ها و یا کارگاه ها و دانشجویان فارغ التحصیل از دانشکده فنی مهندسی مکانیک راه اندازی و شغول فعالیت هستند.