دانشجویان ممتاز مهندسی مکانیک

دانشجویان رشته مکانیک در گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی تفکی شده اند.