ممتاز مهندسی مکانیک


نفرات برتر دانشجویان رشته مهندسی مکانیک از نظر معدل در هر دوره و در مقاطع تحصیلی مختلف به شرح زیر هستند.

مقطع کارشناسی

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

عکس

سال اول

 

 

 

 

       
       

سال دوم

 

 

 

 

       
       

سال سوم

 

 

 

 

       
       

سال چهارم

 

 

 

 

       
       

مقطع کارشناسی ارشد

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

گرایش

معدل

عکس

سال اول

 

 

 

 

 

         
         
         

سال دوم

 

 

 

 

 

         
         
         

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۹۴