افتخارات دانشکده

در ذیل به اختصار افتخارات دانشکده مکانیک که شامل افتخاراتی است که توسط اساتید، دانشجویان و کادر دانشکده در زمینه های مختلف علمی-فرهنگی به دست آمده است، معرفی میشود.

کارآفرین برتر

پژوهشگر برتر کشوری