جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی

هر سال، جشنی به مناسبت فراغت از تحصیلات دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی مکانیک، سخت و تولید، مواد و صنایع برگزار میشود.

نمایشگاهی از عکسهای منتخب جشنهای فارغ التحصیلی در سالهای مختلف ارائه میشود.