تیزر دانشکده

در زیر فیلمی که از قابلیتهای موجود در دانشکده مهندسی مکانیک تهیه شده است، قابل دسترسی است.

تیزر دانشکده