مقالات پر استناد

از دستاوردهای تحقیقاتی پر استناد در سطح جهان میتوان به موارد زیر اشاره داشت.