برنامه ترمی دروس

در زیر برنامه ترمی دروس برای تمامی رشته ها به تفکیک نیم سالهای مختلف ارائه شده است.

سال تحصیلی

نیمسال اول

نیمسال دوم

1390

90-1

90-2

1391

91-1

91-2

1392

92-1

92-2

1393

93-1

93-2

1394

94-1

94-2

1395

95-1

95-2

1396

96-1

96-2