برنامه ترمی دروس و تقویم آموزشی


در جدول زیر برنامه ترمی دروس و تقویم آموزشی برای تمامی رشته ها به تفکیک نیم سالهای مختلف ارائه شده و قابل دانلود است.

سال تحصیلی

نیمسال اول

نیمسال دوم

 

1397

 

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

 

برنامه ترمی نیم سال دوم 78-97

تقویم آموزشی نیم سال دوم 78-97

1396

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

1395

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

1394

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

1393

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

1392

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

1391

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

1390

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

برنامه ترمی

تقویم آموزشی

     
     
آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۸۶۲۰