همکاری با سازمان فنی و حرفه ای

در این بخش گزارش مختصری از تعامل دانشکده فنی مهندسی مکانیک با سازمان فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی ارائه میشود.