سرفصل دروس


در این بخش سرفصل دروس گروه های آموزشی ذیربط در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ارائه می گردد.

مهندسی مکانیک

مقطع کارشناسی

بدون گرایش

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش اول

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش دوم

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش سوم

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش چهارم

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

هوافضا-بخش اول

هوافضا-بخش دوم

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

سیستم محرکه-بخش اول

سیستم محرکه-بخش دوم

سیستم محرکه-بخش سوم

مقطع کارشناسی ارشد سیستمهای انرژی
مقطع کارشناسی ارشد انرژیهای تجدید پذیر

مهندسی ساخت و تولید

مقطع کارشناسی مهندسی ساخت و تولید
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی ساخت و تولید
مهندسی مواد
مقطع کارشناسی

مواد و متالورژی-بدون گرایش

بخش اول-بخش دوم-بخش سوم-بخش چهارم-بخش پنجم-بخش ششم-بخش هفتم-بخش هشتم

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

ارشد-سرامیک

ارشد-شناسایی و انتخاب مواد

مهندسی صنایع
مقطع کارشناسی مهندسی صنایع-بدون گرایش
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۵۹۳