معرفی کارکنان و کارشناسان اداره آموزش


کارکنان شاغل در این بخش، به همراه شرح وظایف به قرار زیر است. از دانشجویان محترم خواهشمند است در صورت ضرورت با توجه به شرح وظایف فقط به فرد مربوطه مراجعه نمایند.

خانم نادره آقاجانی رفاه     

رئیس اداره امور آموزشی و دانشجوئی

شماره تماس

33392485

شرح وظایف

1- تائید و رسیدگی به کلیه امور آموزشی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اعم از بررسی و تائید کارنامه و ریزنمرات، درخواست های معرفی به استاد، میهمان ، انتقال، مرخصی های تحصیلی ، گواهی های اشتغال به تحصیل و ...

2- شرکت در جلسات کمیسیون آموزشی دانشگاه و طرح موارد متعدد آموزشی و دانشجویی جهت تصمیم گیری نهایی

3-مسئول ثبت نام و انتخاب واحد و آزمونهای پایان ترم

4-هماهنگی اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده با گروههای آموزشی دانشکده و آموزش کل دانشگاه

5- نظارت برانجام کلیه امور مربوط به دانشجویان دکتری


6-رسیدگی به کلیه مشکلات آموزشی دانشجویان دانشکده

7- بررسی و تهیه نامه های ارسالی به جلسات کمیسیون آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه

8- رسیدگی و نظارت به کلیه امور انجام شده توسط کارشناسان آموزشی

خانم فاطمه اسدی

کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس

33392485

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی صنایع و مهندسی ساخت وتولید

مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد 

آقای پرویز افزایش

کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس

33392483

شرح وظایف

1- مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک

2- مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی ساخت و تولید

آقای ابوالقاسم خلیلی

کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس

33392483

شرح وظایف

1- مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع دکتری گروه مهندسی مواد

2- مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مواد

آقای فرهاد فیروزی 

کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس

33392467

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع دکتری گروه مهندسی  مکانیک

 

آقای حسین گوزلی

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

شماره تماس

33392486

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۰۶