اعضای غیر هیات علمی

تعداد بازدید:۳۱۷۸
ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست سازمانی/مسئولیت تلفن داخلی عکس
1

سیامک

براتی سرخابی   کارشناس مدیریت مسئول دفتر ریاست دانشکده 33392456
2

رضا

تجدد

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-استراتژی  رئیس اداره خدمات مالی و اداری/دبیرخانه  33392490
3

 بیتا 

کاخ ساز 

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزش کارشناس امور دفتری/دبیرخانه 33392490
 4

نادره 

 آقاجانی رفاه 

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی مدیر اداره امور آموزش دانشکده 33392485
5

فاطمه 

 اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی کارشناس خدمات آموزش 33392485
6

 زهرا 

حیدری 

کارشناسی ارشد فلسفه آموزش و پرورش  کارشناس خدمات آموزش 33392485
7

 پرویز 

 افرایش

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک  کارشناس خدمات آموزش  33392486
8

 حسین 

 گوزلی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد  کارشناس خدمات آموزش 33392486  
9

ابوالقاسم 

 خلیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی    کارشناس خدمات آموزش 33392483
10

 فرهاد

 فیروزی 

 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  کارشناس خدمات آموزش/آزمایشگاه 33392467
11

 بهروز 

علیمرادی 

 -   کارشناس خدمات آموزش 33392496
12

مریم

بلیلا

 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول کتابخانه و ایرانداک دانشکده 33392473  
13 جبرئیل محمدی فر  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس کتابداری 33392473
14

زهرا

حبیبی 

 کارشناسی ارشدعلوم تربیتی/علوم آموزشی مدیریت   کارشناس مجله 33392493  
15

 سوسن 

 فتحی 

کارشناس ادبیات  متصدی دفتر مجله 33392493  
16

رحمان 

 فاضل 

کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید  کارشناس مسئول آزمایشگاه 33393812  
17

یعقوب 

 سلیمی 

 کارشناسی ارشد بهینه سازی ماشین افزار  کارشناس مسئول آزمایشگاه 33392938  
18

 مهدی 

حقی 

کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید کارشناس آزمایشگاه  33393818  
19

بختیار 

تقی زاده 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله کارشناس آزمایشگاه  33393814  
20

 محمود علی 

حسین زاده 

  کارشناسی ارشد بهینه سازی ماشین افزار کارشناس مسئول آزمایشگاه 33393814  
21

محمود 

 ایرانیان

 کارشناس مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید   کارشناس مسئول آزمایشگاه 33393804  
22

 مهدی 

 بهادری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی کارشناس آزمایشگاه   33393052

23

 محمدرضا

عباسی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی کارشناس آزمایشگاه   33393043  
24

 محمدرضا

کریمانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/ساخت و تولید کارشناس آزمایشگاه   33393059
25

 محمد 

دیده بانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/سیستم محرکه خودرو کارشناس آزمایشگاه/مسئول سایت دانشکده   33393050
26

 عیسی 

مرادی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید/ماشین ابزار کارشناس آزمایشگاه   33393051
27

 غلامرضا 

مرامی

دکترای مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی کارشناس مسئول آزمایشگاه   33393042
28

 فیروز 

 رضائی بابره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/سرامیک کارشناس مسئول آزمایشگاه   33393827  
29

 علی 

 حمزه بیگی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/ساخت و تولید کارشناس آزمایشگاه   33393815  
30

 علی 

 الماسی

کارشناسی ارشد بهینه سازی ماشین افزار کارشناس مسئول آزمایشگاه   33393815  
31            

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۴۰۱