اداره آموزش

تعداد بازدید:۱۸۹۶۰

از دانشجویان عزیز درخواست می شود با مطالعه دقیق اطلاعات موجود در این بخش و رعایت مقررات آموزشی، از مراجعات غیرضروری به گروهای آموزشی و اداره آموزش دانشکده خودداری نمائید.

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۸