اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۹۸۶۵۴

گروه مهندسی مکانیک 

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی لینک وبسایت رزومه عکس
1

 میرمحمد 

 اتفاق 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ عیب یابی سیستم  دانشیار  33393057

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

رزومه علمی

1547455015-9-2.jpg
2

 میربیوک 

 احقاقی بناب 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار  33393048

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

 

3

 سیما 

 باهری اسلامی 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار 33393057

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666823-790-dfc5d8a6-c1cd-4bf4-8b99-67cad3a99e81.jpg
 4

 حسن 

 بیگلری 

 دکتری تخصصی   مکانیک - سازه های کامپوزیتی دانشیار 33393061

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

5

 محرم 

 جعفری 

 دکترای تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی  دانشیار 33392458

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666876-240-801c0206-9dc6-4bc4-b6db-802f862faa57.jpg
6

 کمال 

 جهانی 

 دکتری تخصصی   مهندسی هوا فضا   دانشیار  33393044

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666888-588-5c13f67d-0fed-4864-be56-fd25d134511a.jpg
7

 محمد علی 

 حامد 

 دکتری تخصصی   مکانیک - طراحی کاربردی   استادیار  33393061

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666905-942-e9ebeb4b-6612-46da-9d33-b014fb6e61e7.jpg
8

 رضا 

 حسن نژاد قدیم 

 دکتری تخصصی    مکانیک - طراحی کاربردی   دانشیار 33393057

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

9

 سوران 

 حسنی فرد 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   دانشیار  33393057

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666916-481-d949f220-c254-43eb-ad1e-89c06aa28b23.jpg
 10

 محمد رضا 

 خوشروان آذر 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   استاد   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

11

 موسی 

 رضائی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد 33392459

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

 

رزومه علمی

1569342666-rezaee.jpg
 12

 سید اسماعیل 

 رضوی 

 دکتری تخصصی   آیرو دینامیک   استاد  33392480

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666981-787-89438ae9-b88d-4dc6-b040-0b136ebb9b15.jpg
13

 سید فرامرز 

 رنجبر

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار  33393046

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

14

 سید محمد 

 سیدمحمودی 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی  استاد  33392460

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666994-792-a6169fd3-db13-459f-8b84-ff0c8d285a3e.jpg
 15

 محمد تقی 

 شروانی تبار 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   استاد  33393049

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1558790858-4221609.jpg
 16

 مرتضی 

 صادقی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392466

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

17

 فرامرز 

 طلعتی کلاسر 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33393056

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

18

 جعفر 

 کیقبادی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ کنترل و دینامیک   دانشیار  33393045

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

19

 لیلی 

 گروسی فرشی 

 دکتری تخصصی   مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار  

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

20

 تاج بخش 

 نویدچاخرلو 

 دکتری تخصصی  مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392492

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

 21

 فرید 

 وکیلی تهامی 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33392463

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492668288-05.jpg
22

 مرتضی 

 یاری دریامان 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   استاد  33393053

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

 

 رزومه علمی

 

گروه مهندسی ساخت و تولید

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 وحید 

 پویافر 

 دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی 1492666840-826-f182e69a-a661-46d6-b708-5cdfd70ebc71.jpeg
2

 محمد 

 زادشکویان 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید  دانشیار    وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی
3

 محمدرضا 

 شبگرد 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید   استاد  33393822 وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی 1492667007-804-ab0eb177-c716-4fbb-816d-3d0d2bf175b2.jpg
 4

 کریم 

 شلش نژاد 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید  دانشیار    وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی
5

 مقصود 

 شلوندی 

 دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار    وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی
6

 مهران 

 محبوب خواه 

 دکتری تخصصی   مکانیک-ساخت و تولید   دانشیار    وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی 1492667988-03.jpg
 7

 امیر 

 مصطفی پور اصل 

 دکتری تخصصی    مکانیک-ساخت و تولید    دانشیار    وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

 

گروه مهندسی مواد

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 حسین 

 آقاجانی 

 دکتری تخصصی     مواد-متالورژی  دانشیار  33392481

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

2

حامد

اصغرزاده

 دکتری تخصصی  مواد-متالورژی دانشیار  

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666809-740-a07cee9b-e24c-4c9e-b924-13823368c8f0.jpg
4 ابوالفضل توتونچی دکتری تخصصی مواد و متالورژی استادیار  

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی
5

 شاهین 

 خامنه اصل 

 دکتری تخصصی   متالورژی و مواد   دانشیار   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666928-110-8ad09090-cfd4-444d-8b09-60f7a7ddd84d.jpg
6

 شهاب 

 خامنه اصل 

 دکتری تخصصی     متالورژی و مواد  استادیار   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

7 سید رضا

 دامادی

 دکتری تخصصی     متالورژی و مواد  استادیار   

وب سایت

شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی
8

 علی 

 رسولی 

 دکتری تخصصی   مواد-خوردگی   دانشیار   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

9

 محمد 

 رضوانی 

 دکتری تخصصی  مواد و سرامیک  استاد   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666969-90-7f4aee4c-3ebe-4c2d-b07a-0f5b928141c6.jpg
10 محمد علی پور  دکتری تخصصی   متالوژی و مواد   استادیار  

وب سایت

شخصی

Googlescholar

Researchgate

 

رزومه علمی
11

 مهدی 

 قاسمی کاکرودی 

 دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   استاد   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492667580-index.jpg
12

 عباس 

 کیان وش 

 دکتری مهندسی   متالوژی فیزیکی و علم مواد   استاد   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

 13

 محمد تقی 

 همدانی 

 دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   استادیار   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

 

گروه مهندسی صنایع

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 حسن 

 رضا زاده 

 دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - سیستم   استادیار  33392482

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492666942-818-7e04a2f9-f679-48b5-9c2d-82721b80745a.jpg
2

 نادر 

 غفاری نسب 

 دکتری تخصصی    صنایع - مهندسی صنایع   استادیار   

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

3

 جواد 

 نعمتیان 

 دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - صنایع  دانشیار  

وب سایت شخصی

Googlescholar

Researchgate

Linkedin

رزومه علمی

1492668105-04.jpg

 

اساتید بازنشسته

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 

مصطفی

 

اسلامیان  دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی دانشیار      
2

 اسماعیل 

 اسماعیل زاده کندجانی 

 دکتری تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی   استاد       
3

 حبیب 

 امین فر 

 دکتری تخصصی   مهندسی هسته ای   استاد  33392491  

رزومه علمی

4

 

 محمد على 

 

 

 بانان نوجوان 

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 تحقیق عملیات 

 

 

مربى 

 

   

 

 
5 وهاب پیروزپناه دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استاد      
6 اسماعیل  خوشروان آذر دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استاد    

 

7 کاظم سرابچی دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  دانشیار      
8

 محمد 

 زهساز 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد     

رزومه علمی

9 سید پرویز علوی دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی استادیار      
10

 

علی 

 

 

 عبداله زاده بنکدار 

 

 

فوق لیسانس 

 

 

 ماشین سازی 

 

 

 مربی 

 

       
11

 

 اسداله 

 

 

 محمدی کوشا 

 

 

 دکتری تخصصی 

 

 

 مکانیک-تبدیل انرژی 

 

 

 استادیار 

 

     
12

 

 حمید 

 

 

 محمود پور ضیائى 

 

 

 فوق لیسانس

 

 

 مکانیک - تبدیل انرژى 

 

 

 مربى 

 

     
13

 

 محمد

 

 

 ملتجی حق 

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 مهندسی متالوژی صنعتی 

 

 

 مربی

 

     
14 صمد مولانا دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استادیار      
15

 

 صمد

 

 

 نامی

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 مهندسی مکانیک - ساخت تولید

 

 

 مربی

 

     

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۳۹۹