اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۲۵۴۹۷۳

گروه مهندسی مکانیک 

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی لینک وبسایت رزومه عکس
1

 میرمحمد

 اتفاق 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ عیب یابی سیستم  دانشیار  33393057

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1547455015-9-2.jpg
2

 میربیوک 

 احقاقی بناب 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار  33393048

وب سایت شخصی

 

3

 سیما 

 باهری اسلامی 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار 33393057

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666823-790-dfc5d8a6-c1cd-4bf4-8b99-67cad3a99e81.jpg
 4

 حسن 

 بیگلری 

 دکتری تخصصی   مکانیک - سازه های کامپوزیتی دانشیار 33393061

وب سایت شخصی

رزومه علمی

5 توحید پاشایی  دکتری تخصصی  مکانیک - تبدیل انرژی استادیار 33393041 وب سایت شخصی رزومه علمی
6

 کمال 

 جهانی 

 دکتری تخصصی   مهندسی هوا فضا   دانشیار  33393044

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666888-588-5c13f67d-0fed-4864-be56-fd25d134511a.jpg
7

 محمد علی 

 حامد 

 دکتری تخصصی   مکانیک - طراحی کاربردی   استادیار  33393061

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666905-942-e9ebeb4b-6612-46da-9d33-b014fb6e61e7.jpg
8 امین  حدیدی دکتری تخصصی  مکانیک-تبدیل انرژی استادیار 33393055

وب سایت شخصی

رزومه علمی

9

 رضا 

 حسن نژاد قدیم 

 دکتری تخصصی    مکانیک - طراحی کاربردی   دانشیار 33393057

وب سایت شخصی

رزومه علمی

10

 محمد رضا 

 خوشروان آذر 

 دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   استاد  33392484

وب سایت شخصی

رزومه علمی

11

 موسی 

 رضائی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد 33392459

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1569342666-rezaee.jpg
12

 سید اسماعیل 

 رضوی 

 دکتری تخصصی   آیرو دینامیک   استاد  33392480

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666981-787-89438ae9-b88d-4dc6-b040-0b136ebb9b15.jpg
13

 سید فرامرز 

 رنجبر

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی  استاد 33393046

وب سایت شخصی

رزومه علمی

14 وحید زارع  دکتری تخصصی  مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار 33393046 وب سایت شخصی رزومه علمی
15

 سید محمد 

 سیدمحمودی 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی  استاد  33392460

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666994-792-a6169fd3-db13-459f-8b84-ff0c8d285a3e.jpg
16

 محمد تقی 

 شروانی تبار 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   استاد  33393049

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1558790858-4221609.jpg
17

 مرتضی 

 صادقی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392466

وب سایت شخصی

رزومه علمی

18

 فرامرز 

 طلعتی کلاسر 

 دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33393056

وب سایت شخصی

رزومه علمی

19 احسان غلامیان  دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی  استادیار 33393046 وب سایت شخصی رزومه علمی
20 رضا فتحی  دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استادیار 33392459 وب سایت شخصی رزومه علمی
21

 جعفر 

 کیقبادی 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ کنترل   استاد  33393045

وب سایت شخصی

رزومه علمی

22

 لیلی 

 گروسی فرشی 

 دکتری تخصصی   مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار 33392494

وب سایت شخصی

رزومه علمی

23

 تاج بخش 

 نویدچاخرلو 

 دکتری تخصصی  مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392492

وب سایت شخصی

رزومه علمی

24

 فرید 

 وکیلی تهامی 

 دکتری تخصصی   مکانیک-طراحی کاربردی  دانشیار  33392463

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492668288-05.jpg
25

 مرتضی 

 یاری دریامان 

 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   استاد  33393053

وب سایت شخصی

 رزومه علمی

 

گروه مهندسی ساخت و تولید

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 وحید 

 پویافر 

 دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار  33393807

وب سایت شخصی

رزومه علمی 1492666840-826-f182e69a-a661-46d6-b708-5cdfd70ebc71.jpeg
2

 محمد 

 زادشکویان 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید  دانشیار  33393824 وب سایت شخصی رزومه علمی
3

 محمدرضا 

 شبگرد 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید   استاد  33393826 وب سایت شخصی رزومه علمی 1492667007-804-ab0eb177-c716-4fbb-816d-3d0d2bf175b2.jpg
 4

 کریم 

 شلش نژاد 

 دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید استاد 33393809 وب سایت شخصی رزومه علمی
5

 مقصود 

 شلوندی 

 دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار  33393807 وب سایت شخصی رزومه علمی
6

 مهران 

 محبوب خواه 

 دکتری تخصصی   مکانیک-ساخت و تولید  استاد 33393809 وب سایت شخصی رزومه علمی 1492667988-03.jpg
 7

 امیر 

 مصطفی پور اصل 

 دکتری تخصصی    مکانیک-ساخت و تولید    استاد 33393808 وب سایت شخصی رزومه علمی

 

گروه مهندسی مواد

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

حامد

اصغرزاده

 دکتری تخصصی  مواد-متالورژی دانشیار 33392478

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666809-740-a07cee9b-e24c-4c9e-b924-13823368c8f0.jpg
2 ابوالفضل توتونچی دکتری تخصصی مواد و متالورژی استادیار 33392498

وب سایت شخصی

رزومه علمی
3

 شاهین 

 خامنه اصل 

 دکتری تخصصی   متالورژی و مواد   دانشیار  33392469

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666928-110-8ad09090-cfd4-444d-8b09-60f7a7ddd84d.jpg
4

 شهاب 

 خامنه اصل 

 دکتری تخصصی     متالورژی و مواد  استادیار  33392468

وب سایت شخصی

رزومه علمی

5 طاهر ربیع زاده  دکتری تخصصی   متالورژی و مواد  استادیار 33392499

وب سایت

شخصی

رزومه علمی  
6

 علی 

 رسولی 

 دکتری تخصصی   مواد-خوردگی   دانشیار  33392469

وب سایت شخصی

رزومه علمی

7

 محمد 

 رضوانی 

 دکتری تخصصی  مواد و سرامیک  استاد  33392475

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666969-90-7f4aee4c-3ebe-4c2d-b07a-0f5b928141c6.jpg
8 محمد علی پور  دکتری تخصصی   متالوژی و مواد   استادیار 33392472

وب سایت

شخصی

رزومه علمی
9

 مهدی 

 قاسمی کاکرودی 

 دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   استاد  33392470

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492667580-index.jpg
10

 عباس 

 کیان وش 

 دکتری مهندسی   متالوژی فیزیکی و علم مواد   استاد  33392476

وب سایت شخصی

رزومه علمی

 

گروه مهندسی صنایع

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 حسن 

 رضا زاده 

 دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - سیستم   استادیار  33392482

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666942-818-7e04a2f9-f679-48b5-9c2d-82721b80745a.jpg
2

 نادر 

 غفاری نسب 

 دکتری تخصصی    صنایع - مهندسی صنایع  دانشیار 33392457

وب سایت شخصی

رزومه علمی

3

 جواد 

 نعمتیان 

 دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - صنایع  استاد 33392457

وب سایت شخصی

رزومه علمی

661545116b7af-1378244613.jpg

 

گروه مهندسی مکاترونیک

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 اکبر 

 اللهوردی زاده

 دکتری تخصصی   مکانیک -   استادیار  33393877

وب سایت شخصی

رزومه علمی
2

سید محمدرضا

اکرمی

 دکتری تخصصی   مکانیک - استادیار  33393873 وب سایت شخصی رزومه علمی
3

 حسام 

خواجه سعید

 دکتری تخصصی   مکانیک -  دانشیار 33393880 وب سایت شخصی رزومه علمی
 4

بهنام

 داداش زاده

 دکتری تخصصی   مکانیک -  استادیار   33393874 وب سایت شخصی رزومه علمی
5

منیژه

 ذاکری

 دکتری تخصصی   مکانیک -  دانشیار 33393866 وب سایت شخصی رزومه علمی
6

سید محمدرضا

 سید نورانی 

 دکتری تخصصی   مکانیک- دانشیار 33393876 وب سایت شخصی رزومه علمی
 7

وحید 

عظیمی راد

 دکتری تخصصی    مکانیک-  دانشیار  33393854 وب سایت شخصی رزومه علمی

اساتید بازنشسته

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1

 

مصطفی

 

اسلامیان  دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی دانشیار مرحوم - رزومه علمی
2

 اسماعیل 

 اسماعیل زاده کندجانی 

 دکتری تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی   استاد  مرحوم - -
3

 حبیب 

 امین فر 

 دکتری تخصصی   مهندسی هسته ای   استاد  33392491 -

رزومه علمی

رزومه

4

 

 محمد على 

 

 

 بانان نوجوان 

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 تحقیق عملیات 

 

 

مربى 

 

- -

-

 
5 وهاب پیروزپناه دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استاد مرحوم - -
6

 محرم 

 جعفری 

 دکترای تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی  دانشیار 33392458

وب سایت شخصی

رزومه علمی

1492666876-240-801c0206-9dc6-4bc4-b6db-802f862faa57.jpg
7 اسماعیل  خوشروان آذر دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استاد مرحوم -

-

8 کاظم سرابچی دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  دانشیار مرحوم - -
9

 محمد 

 زهساز 

 دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  مرحوم -

رزومه علمی

رزومه

10 سید پرویز علوی دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی استادیار - - -
11

 

علی 

 

 

 عبداله زاده بنکدار 

 

 

فوق لیسانس 

 

 

 ماشین سازی 

 

 

 مربی 

 

مرحوم - -  
12

 

 اسداله 

 

 

 محمدی کوشا 

 

 

 دکتری تخصصی 

 

 

 مکانیک-تبدیل انرژی 

 

 

 استادیار 

 

- - -
13

 

 حمید 

 

 

 محمود پور ضیائى 

 

 

 فوق لیسانس

 

 

 مکانیک - تبدیل انرژى 

 

 

 مربى 

 

- - -
14

 

 محمد

 

 

 ملتجی حق 

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 مهندسی متالوژی صنعتی 

 

 

 مربی

 

- - -
15 صمد مولانا دکتری تخصصی  مکانیک -تبدیل انرژی  استادیار مرحوم - -
16

 

 صمد

 

 

 نامی

 

 

 فوق لیسانس 

 

 

 مهندسی مکانیک - ساخت تولید

 

 

 مربی

 

- - -
17

 محمد تقی 

 همدانی 

 دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   استادیار  33392481

وب سایت شخصی

رزومه علمی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳