ارتباط با مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۵۴۵۴

تلفن

عنوان

حوزه مدیریت

نمابر

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

پست سازمانی و یا محل کار

نام نام خانوادگی

ردیف

3354153

3356026

2477

رئیس دانشکده

دکتر موسی رضائی

1

3354153

3356026

2477 - 2487

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد زادشکویان

2

3354153

3356026

2477 - 2462

معاون آموزشی و اداری

دکتر حسن بیگلری

3

3354153

33392485

2485

مدیر آموزش

خانم آقاجانی

4

 

33392490 2490              دبیرخانه آقای تجدد 5
آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷